วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 17 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. 53 - 26 ก.พ. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 16 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 53 - 19 ก.พ. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 15 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 53 - 12 ก.พ. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 14 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 53 - 5 ก.พ. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 13 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 53 - 29 ม.ค. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 12 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 53 - 22 ม.ค. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 11 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 53 - 15 ม.ค. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ 10 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 53 - 8 ม.ค. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น

ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 9 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 52 - 1 ม.ค. 53

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 52 - 25 ธ.ค. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 7 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 52 - 18 ธ.ค. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่างๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ

ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 52 - 11 ธ.ค. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น

ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 52 - 4 ธ.ค. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น
ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 52 - 27 พ.ย. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น

ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 52 - 20 พ.ย. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ถ่ายเอกสารสำเนาของลูกค้า ที่สำคัญต่อสัญญากู้ เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สัญญาผู้กู้ เป็นต้น

ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 52 - 13 พ.ย. 52

งานที่ปฏิบัติ

 • ออกใบสัญญาต่าง ๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ
 • พิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประกัน, รายชื่อปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

ปัญหา
-
แก้ไขปัญหา
-

สัปดาห์ที่ 1 ของการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 - 6 พ.ย. 52

งานที่ปฏิบัติ
เริ่มเรียนรู้ระบบงานที่จะปฏิบัติมีดังนี้
 • ออกใบสัญญาต่างๆ ในระบบงานสินเชื่อบน Web เช่น ใบสัญญาเงินกู้เพื่อผู้บริโภค, ใบสัญญาค้ำประกัน, ใบสัญญาคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน, บันทึกต่อท้ายสัญญา, เป็นต้น
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอุบัติเหตุ (บมจ. ทิพยฯ)
 • เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในระบบงานบันทึกข้อมูลใบคำขอประกันอีคคีภัย
 • บันทึกและแก้ไขข้อมูล ในระบบงานการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกอื่น ๆ

ปัญหา
เครื่อง Printer ไม่ทำงานบ่อย

แก้ไขปัญหา
สลับเครื่อง Printer จากแผนกอื่นมาก่อน เพื่อใช้งานชั่วคราว

สถานที่ฝึกงาน

สาขา สำนักราชดำเนิน-งานธุรกิจสินเชื่อ
ที่อยู่ 40 อาคาร ง. ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์ อ.เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดตอสอบถาม โทร: 0-2224-1905, 0-2226-2052, 0-2224-1941, 0-2225-5866, 0-2225-5862, 0-2224-1886